top of page

Technology
Department
job description

Tiếng Việt:
 1. Tổng quan công việc: Phụ trách mảng công nghệ/kỹ thuật cho các sự kiện và hoạt động của HMUN.

 2. Nhiệm vụ chính:

  • Nâng cấp, sửa đổi website HMUN theo các sự kiện mỗi năm

  • Lên kế hoạch về mạng Internet, nền tảng họp trực tuyến và các vấn đề liên quan trong các sự kiện của HMUN

  • Khắc phục các sự cố liên quan tới công nghệ/kỹ thuật của HMUN

 3. Yêu cầu:

  • Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình web

  • Ham học hỏi, có khả năng tự học và tiếp thu công nghệ mới trong thời gian ngắn

  • Linh hoạt, luôn túc trực để xử lý công việc nhanh nhất

  • Có trách nhiệm với công việc

  • Thân thiện, hòa đồng

 

 

English:
 1. Overview: Be responsible for for any technology-related tasks in HMUN’s events and activities

 2. Responsibilities:

  • Upgrade and maintain HMUN’s website every year

  • Make a plan for Internet connections, online meeting software and HMUN’s events-related problems.

  • Resolve issues related to HMUN’s technology.

 3. Requirements:

  • Capability of using web development languages

  • Willingness to learn new technologies in a short period of time

  • Flexible and productive at work

bottom of page