top of page

outreach department
job description

Tiếng Việt:

 1. Tổng quan công việc: Tạo và giữ các mối quan hệ tốt đẹp của HMUN với các đối tác bên ngoài khác.

 2. Nhiệm vụ chính

  • Xin bảo trợ, pháp lý cho các sự kiện của HMUN, đặc biệt là Main Conference.

  • Soạn, thiết kế thư/email; gửi và check email (cùng với Nhân Sự)

  • Đảm bảo quyền lợi cho các Nhà Pháp Lý.

  • Đại diện cho HMUN viết thư mời Guest Speakers, Khách Mời cho các sự kiện, chương trình của HMUN.

 3. Yêu cầu

  • Tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm, có khả năng làm dưới áp lực cao

  • Cởi mở, hòa đồng, có thái độ học hỏi

  • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt

  • Nhiệt tình, chủ động, tự giác

  • Có hiểu biết về HMUN và các chương trình của HMUN

  • Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế

  • Có kinh nghiệm Đối Ngoại ở các dự án/CLB là một lợi thế

 

English:

 1. Overview

  • Build relationships and maintain good terms with other partners, sponsors.

 2. Responsibilities

  • Seek for Legal Sponsors for HMUN's events, especially for the Main Conference.

  • Compose, design letters/emails; send and check emails (along with the Human Resources Department)

  • Guarantee the Legal Sponsors' benefits

  • Represent HMUN to write invitations to Guests, Guest Speakers, and Sponsors for HMUN’s occasions, programs

 3. Requirements

  • Meticulous, prudent, responsible, capable of working under high pressure

  • Open-minded, sociable, inquisitive learning attitude

  • Good communication skills and persuasion skills

  • Enthusiastic, proactive, self-discipline

  • Knowledgeable of HMUN and its programs

  • Decent English proficiency

  • Having obtained experienced related to External Relations from other projects/clubs

bottom of page