top of page

logistics department
job description

Tiếng Việt:

 1. Tổng quan công việc: Hiện thực hóa các dự định và kế hoạch đã đề ra trên giấy, chuẩn bị hậu trường, sẵn sàng giúp đỡ những người tham gia hội nghị.

 2. Nhiệm vụ chính

  • Khảo giá, mua đồ dựa trên danh sách các hạng mục cần chuẩn bị trước hội nghị.

  • Quản lí cơ sở vật chất, đồ dùng thiết yếu tại địa điểm tổ chức hội nghị.

  • Ứng biến trước mọi tình huống trong quá trình làm việc trước và trong hội nghị.

 3. Yêu cầu

  • Chăm chỉ, cần mẫn

  • Trách nhiệm với công việc

  • Có thái độ nhiệt tình với công việc

  • Mong muốn gắn bó với ban và HMUN lâu dài

  • Thiếu sót một vài kĩ năng không phải là vấn đề

 

English:

 1. Overview

  • Actualizing written plans and intentions; preparing behind-the-scenes duties; getting prepared to give participants a hand.

 2. Responsibilities

  • Indicating price, purchasing items based on the necessary categories listed.

  • Managing the infrastructure and necessities in the venue.

  • Adapting yourself to circumstances before and during the conference.

 3. Requirements

  • Being industrious.

  • Take responsibility for any tasks.

  • Expressing enthusiasm during the working process.

  • Desire to work with the department and HMUN in the long term.

  • Lack of skills is not a problem.

bottom of page