top of page

Human resources
department
job description

Tiếng Việt:
 1. Tổng quan công việc

  • Đảm bảo các kế hoạch diễn ra trơn tru và hiệu quả; gắn kết các thành viên trong Tổ chức

 2. Nhiệm vụ chính

  • Hỗ trợ, giúp đỡ và điều phối hoạt động của 9 ban thuộc HMUN

  • Quản lí nhân sự và năng suất hoạt động của các thành viên 

  • Nhắc nhở deadlines các thành viên

  • Làm việc với Trưởng ban của phân ban mình phụ trách, là cầu nối và báo cáo hoạt động với Trưởng ban Nhân sự, phó Tổng thư kí và Tổng thư kí. 

  • Góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, vui vẻ nhưng nghiêm túc, hiệu quả.

  • Sắp xếp tài liệu, văn bản của các ban qua nền tảng Google Drive

  • Tham gia các buổi họp của các ban và ghi biên bản buổi họp

  • Tổng hợp kết quả các kỳ tuyển đại biểu và quan sát viên; checkin, kiểm soát số lượng đại biểu trong 3 ngày hội nghị chính

  • Những việc phát sinh khác khi được yêu cầu

 3. Yêu cầu
  • Chủ động giao tiếp và gắn kết với thành viên

  • Khả năng giải quyết tình huống, vấn đề tốt

  • Biết cách ghi chép và sắp xếp thông tin

  • Thường xuyên sử dụng mạng xã hội và cập nhật liên lạc

  • Giải quyết mâu thuẫn và vấn đề trong nội bộ

  • Trách nhiệm trong việc theo sát tiến độ hoạt động của từng thành viên

  • Có khả năng sử dụng thành thạo những công cụ văn phòng và những chức năng, ứng dụng để hỗ trợ trong quản lý thành viên, thông tin

  • Có kinh nghiệm trong mảng Nhân sự là một lợi thế

English:
 1. Overview

  • Making sure that all set plans take place as smoothly and effectively as possible; tightening the relationships between members of the Organization

 2. Responsibilities

  • Support and coordinate the activities of 9 departments in HMUN

  • Manage members and their productivity

  • Remind tasks deadline

  • Work with USGs of the respective department in charge, and act as the bridge to report to Human Resources Under-Secretary-General, Director General, and Secretary General

  • Help to build a friendly and contented work environment but also serious and effective

  • Arrange files and documents of each department through the Google Drive platform

  • Join meetings of departments and complete the minute

  • Keep track of Delegates' and Observers’ information; check-in, oversee Delegates count in the 3-day main conference

  • Other incurred tasks as requested

 3. Requirements

  • Proactively communicate and bond with members

  • Good problem-solving skills

  • Understand structured note-taking and organize information

  • Frequently use social media and update contacts

  • Resolve internal disputes and problems

  • Good management of time and work

  • Able to closely keep track of members' progress

  • Proficiency in utilizing office software and its functions, applications to support the management of members, and information

  • Prior experience in the Human Resources field is an advantage

bottom of page