top of page

Finance department
job description

Tiếng Việt:

 1. Tổng quan công việc

  • Làm việc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà tài trợ 

  • Quản lí hiệu quả dòng tiền của HMUN.

 2. Nhiệm vụ chính

  • Xây dựng Hồ sơ Tài chính cho HMUN

  • Liên lạc, trao đổi, xây dựng mối quan hệ lâu dài với Nhà tài trợ

  • Quản lí dòng tiền của HMUN, có những cách cân đối và sử dụng ngân quỹ hiệu quả.

 3. Yêu cầu

  • Có đam mê với HMUN

  • Chủ động trong công việc, có trách nhiệm, luôn sát sao với trạng thái ngân quỹ HMUN

  • Giao tiếp lưu loát, không ngại liên lạc với Nhà tài trợ.

 

English:

 1. Overview

  • Working as well as establishing long-term relationships with Sponsors

  • Making effective use of HMUN's budget.

 2. Responsibilities

  • Construct HMUN's Finance Portfolio

  • Contact, exchange information, build relationships with Sponsors

  • Oversee HMUN's funds, devise sensible measures for its use.

 3. Requirements

  • Passion for HMUN Org.

  • Responsibility, willingness to take initiatives and keep close track of HMUN's funds.

  • Eloquence, confidence when communicating with Sponsors.

bottom of page