top of page

Content Department

job description

Tiếng Việt:
 1. Tổng quan công việc: Xây dựng và phát triển các hội đồng cho hội nghị của HMUN.

 2. Nhiệm vụ chính:

  • Lên ý tưởng về nội dung cho các hội nghị và sự kiện của tổ chức: chủ đề, hội đồng,...

  • Tham gia vào quá trình chuẩn bị về mặt nội dung cho hội nghị: viết guidebook, tuyển đại biểu, training đại biểu,...

  • Có cơ hội được trở thành chủ tọa và điều phối viên khủng hoảng trong các hội nghị.

 3. Yêu cầu:

  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo

  • Tư duy logic, sáng tạo

  • Kỹ năng giao tiếp và viết lách

  • Tinh thần trách nhiệm, tự giác

  • Sự cởi mở, ham học hỏi

 

English: 
 1. Overview: Develop content ideas i.e. councils and topics for the main conference.

 2. Responsibilities:

  • Suggest and expand ideas for the main conference and HMUN’s events such as themes, committees, and topics .

  • Participate in the preparation process for the conference, including writing guidebooks, chairing and training as well as recruiting delegates.

  • Learn and get trained on how to become chairs and crisis directors for the main conference.

 3. Requirements:

  • A good command in English

  • Critical thinking and creativity

  • Public speaking and writing skills

  • A sense of responsibility and independence

  • An open mindset and the willingness to learn

bottom of page